Sol·licitud de subvenció per activitats extraordinàries del centre docent (E1)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Als efectes d’aquest programa de subvenció E1, es defineixen els següents tipus d’activitat extraordinària i per tant subvencionable:

1.- La commemoració d’aniversaris de la creació d’un centre escolar, quin nombre sigui múltiple de 10 o de 25.

2.- Celebrar l’ocupació d’un edifici nou, o reformat de forma que hagi requerit el trasllat de la comunitat escolar en tot o en part.

3.- Els actes d’homenatge envers persones vinculades a la comunitat escolar.

4.- Els intercanvis i trobades escolars on hi participa una o diverses escoles de fora del municipi i el centre badaloní sol·licitant de la subvenció n’és amfitrió.

5.- La construcció i restauració d’elements d’imaginari festiu (dracs i cuques, gegants, capgrossos, i similars) dissenyats amb l’objectiu de que la comunitat escolar en faci ús en esdeveniments públics, així com la formació (musical, en seguretat, etc.) dels membres de la comparsa. S’exclou de la possible subvenció el vestuari i material de la comparsa, així com les carrosses de carnaval.

6.- La celebració per l’aconseguiment d’algun distintiu o premi, i la participació per aquest motiu en actes fora del municipi.

7.- La mostra o difusió d’algun producte generat a l’escola o la divulgació de la seva experiència pedagògica en jornades, festivals, seminaris o actes similars que es realitzin fora del propi centre docent. S’exclou de la possible subvenció tota despesa generada per la creació del producte.

L’activitat ha de ser clarament excepcional respecte a la programació habitual d’un centre docent. S’exclou per tant subvencionar jornades de portes obertes, mostres i festes de final de curs o trimestre, celebració de festes tradicionals, setmanes culturals, la programació d’activitats extraescolars, o la festa anual de l’escola (amb diverses denominacions); tanmateix, l’activitat subvencionada pot estar vinculada o formar part d’un projecte global amb altres activitats ordinàries del centre docent, però la despesa que aquestes generin no s’admetrà com a justificació de la subvenció.

Qui ho pot sol·licitar:

Pueden solicitar subvención para el programa E1:

a) Las escuelas públicas de educación primaria, institutos de secundaria y post-obligatoria, representadas por el respectivo Consejo Escolar de Centro -qué presidencia recae en la dirección docente- o por una asociación de padres y madres (o de familias) legalmente constituida.

b) Las escuelas concertadas, representadas por sus titulares o por una asociación de padres y madres (o de familias) legalmente constituida.

c) La Escuela Oficial de Idiomas y los Centros y Aulas de Formación de Adultos, representados por sus directores / as o coordinadores / as.

d) Las asociaciones de madres, padres, tutores, familiares, alumnos y ex-alumnos, de las guarderías municipales y guarderías públicas, de la escuela municipal de música, y de las escuelas municipales de educación especial.

Una comunidad escolar (incluyendo cualquiera de los posibles solicitantes descritos en el apartado anterior) sólo puede hacer una única solicitud para este programa E1, prevaleciendo el registro de entrada si se da el caso. En el supuesto de eventos que se celebren a lo largo del curso escolar o abarquen más de un año natural, sólo se aceptará la solicitud de subvención para una de las anualidades afectadas.

Terminis de presentació: 01/08/2022 00:00:00 -

20 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria en el BOPB

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d'Educació i Escolarització

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP).

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Pagament de taxes:

 

Informació addicional:

Activitats subvencionables

Les activitats subvencionables han de ser obertes a la participació de la ciutadania, o a la de forans en el cas d’intercanvis o trobades. Tanmateix, als efectes de barem només es comptabilitzaran els membres de la comunitat educativa (alumnes, famílies, i professorat), i en el cas d’intercanvis o trobades només els de les comunitats educatives badalonines.

S’entendrà com a subvencionable per als programes E1: els serveis d’espectacles, entrades col·lectives a museus i espectacles, restauració, lloguer d’infraestructures, neteja, assegurances, transport, compra d’objectes com a regals protocol·laris, serveis i honoraris d’intèrprets i traductors, traduccions, publicitat, l’edició de material gràfic imprès i audiovisual, i la contractació de serveis professionals.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Projecte i pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Fitxa baremació E1 (F0119)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Fitxa de projecte i pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost (ampliació F0110)
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Certificat de dades bancaries
- Full de baremació (Formulari F0119)
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s’han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa mitjançant el sistema Vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.