Sol·licitud de subvenció per obertura del centre docent al seu entorn.(E2)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Es subvencionaran activitats de lleure, o culturals, o artístiques, realitzades en instal·lacions escolars, en horari extraescolar (no en l’horari lectiu i tampoc en els períodes de vacances escolars), i que respectin l’ordenança municipal de civisme. Les activitats han d’ésser obertes a infants i adolescents aliens al centre escolar, i han d’acomplir també una d’aquestes dues condicions (o ambdues):

a) estar gestionades per una entitat associativa aliena al centre escolar

b) tenir lloc en centres d’ensenyament secundari declarats «de complexitat màxima».


No poden ser objecte d’aquesta subvenció: projectes que integrin estudis assistits o reforç escolar; classes d’ampliació o recuperació de matèries curriculars o d’idiomes (exceptuant si escau les activitats de lleure que es desenvolupen en un idioma estranger); i la participació en lliguetes esportives (entrenaments i partits de competició), sense considerar com a tals els tallers d’iniciació a jocs i esports.

Les activitats subvencionables han d’estar adreçades a infants o adolescents, tenir sessions d’una durada mínima de quaranta-cinc minuts, i la continuïtat mínima d’un dia per setmana i de cinc dies per trimestre. Als efectes de baremació no es comptabilitzaran els dies de preparació o coordinació, ni els períodes de vacances escolars

Si un projecte integra activitats que no encaixen en els paràmetres establerts en els punts anteriors, en aquesta convocatòria només es presentarà i es justificarà el pressupost de la part subvencionable.

Qui ho pot sol·licitar:

a) Las entidades asociativas sin ánimo de lucro, representadas por sus órganos directivos, que realicen actividades en uno o varios centros docentes badaloneses. La entidad solicitante no debe tener, en sus estatutos, ninguna vinculación con la escuela ni con ninguna institución que sea titular o forme parte.

- En el caso de un proyecto o actividad en que participen varias entidades, sólo se admitirá una única solicitud de subvención, prevaleciendo si se da el caso la información proporcionada por los certificados del Consejo Escolar de Centro.

- No se admitirá que una entidad presente más de un proyecto en cada centro escolar, prevaleciendo, si se da el caso, el número de registro.

- Si la entidad solicitante desarrolla un proyecto similar en varios centros escolares, puede presentar un proyecto conjunto en una única solicitud, pero aportará para cada centro escolar el respectivo presupuesto, certificado del Consejo Escolar, y ficha de baremo; en este caso, se hará el baremo de cada escuela por separado y se sumarán los importes resultantes en una única subvención a la entidad.

 

b) Los institutos públicos reconocidos como centros de complejidad máxima (a los efectos de poder solicitar hasta el 70% del presupuesto), representados por el respectivo Consejo Escolar de Centro -qué presidencia recae en la dirección docente, o por una asociación de familiares , tutores, padres y madres, o de alumnos y / o ex-alumnos, legalmente constituida. Sólo se admitirá una solicitud de cada instituto (indiferentemente de quien la pida), pero el centro docente puede participar también en proyectos de entidades asociativas que solicitan subvención para el programa E2, siempre que sean diferentes del propio.

Terminis de presentació: 06/10/2021 00:00:00 - 05/11/2021 00:01:00

Del 6 d'octubre al 4 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d'Educació i Escolarització

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

S’entendrà com a despesa subvencionable per als programes E2: la contractació de serveis professionals; assegurances; comunicacions, transport i missatgeria; compra de material fungible i perible per a tallers, manualitats i activitats artístiques; material i serveis de neteja; serveis publicitaris i edició de material gràfic, imprès i audiovisual.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa de projecte i pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Fitxa baremació E2 (F0120)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de projecte i pressupost (formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor (formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (formulari F0113)
- Fitxa baremació E2 (formulari F0120)
- Certificat de dades bancaries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (formulari F0111)
Si la sol·licitud s'ha signat amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.