Sol·licitud de subvenció per a la promoció de l’assistència a l’escola (E3)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Les activitats subvencionades han de promoure de forma directa l’escolarització de l’alumnat a segon cicle d’educació infantil i a les etapes obligatòries del sistema educatiu, mitjançant mediadors voluntaris o professionals que assegurin que determinats alumnes assisteixen a classe, acompanyant-los des de casa seva fins a l’escola, previ coneixement de les circumstàncies familiars que podrien induir a l’absentisme escolar dels menors. Aquesta activitat es coneix en l’argot educatiu com “servei despertador”, i requereix d’una actuació personalitzada amb cada família.

El projecte pot incloure activitats tals com reforç escolar o activitats de lleure educatiu, però s’exclou expressament d’aquest programa de subvencions els projectes que no disposen d’actuacions personalitzades amb les famílies, com podria ser el simple acompanyament d’infants o adolescents a qualsevol tipus d’activitat.

Qui ho pot sol·licitar:

Pueden solicitar subvención para el programa E3: Las entidades asociativas sin ánimo de lucro que realicen servicios preventivos del absentismo en uno o varios centros de primaria o de secundaria badaloneses sostenidos con fondos públicos.

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitación electrónica, mediante el formulario electrónico disponible en esta misma página.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y lo establecido en el artículo 10.3 de la Ordenanza de Administración Electrónica, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Òrgan gestor:

Departament d'Educació i Escolarització

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

S’entendrà com a despesa subvencionable: la contractació de serveis professionals, els honoraris professionals d’educadors/monitors/mediadors i perfils professionals similars; assegurances, transports, missatgeria, i material fungible.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa de projecte i pressupost (F0110)

Certificat composició Junta i acord autorització (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Fitxa baremació E3 (F0121)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud subvenció (formulari F0109)
- Annexe: Fitxa del projecte i pressupost (formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor (formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació (formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
- Fitxa baremació E3 (formulari F0121)
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (formulari F0111)
Si la sol·licitud s'ha signat amb el sistema Vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.