Sol·licitud de subvenció per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic. (E4)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Als efectes d’aquestes bases, s’utilitzarà l’expressió “projectes de socialització” fent referència tant a projectes de “socialització”, “ús cooperatiu”, i “reutilització” de llibres de text com del material didàctic que empren els alumnes de forma col·lectiva i els d’educació especial de forma adaptada.

L’objectiu prioritari d’aquest programa de subvencions és procurar a les famílies un estalvi econòmic que de retruc comporti la reducció de l’absentisme escolar, estimuli la participació de les famílies en la comunitat escolar, propiciï l’èxit escolar de l’alumnat, pal·liï situacions econòmiques i socials desfavorides, i redueixi el malbaratament de recursos.

Els requisits exigibles d’un projecte de socialització per poder optar a la present subvenció, seran:

a) És plurianual: hi ha una planificació de mecanismes de compra, conservació, reutilització i ús col·lectiu dels llibres i material, que abasta més d’un curs escolar.

b) Cerca un estalvi econòmic per a les famílies, bé sigui arribant a la gratuïtat total, o bé establint un sistema de quotes més assequible que la compra anual ex novo

c) Si no s’arriba a la gratuïtat total, incorpora mesures amb la intenció que cap alumne es quedi sense llibres per causa socioeconòmica.

Qui ho pot sol·licitar:

Pueden solicitar subvención para el programa E4:

a) Las escuelas públicas de educación primaria, e institutos públicos de enseñanza secundaria ubicadas en Badalona, representadas por el respectivo Consejo Escolar de Centro Escolar qué presidencia recae en la dirección docente.
b) Las escuelas concertadas ubicadas en Badalona, representadas por sus titulares.
c) Las asociaciones de padres / madres / familiares / tutores, y sus federaciones, que gestionen proyectos de socialización en algún centro docente de Badalona.

Para este programa sólo se admitirá una solicitud de subvención para cada comunidad escolar, prevaleciendo el registro de entrada si se da el caso.

Terminis de presentació: 06/10/2021 00:00:00 - 05/11/2021 00:00:00

Del 6 d'octubre al 4 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d'Educació i Escolarització

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes,  a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

S’entendrà com a despesa subvencionable la realitzada en llibres i material quina amortització teòrica sigui anual, així com la gestió, formació i assessorament sobre el projecte; i en concret:

a) el llibre de text o d’ús didàctic; entenent per tal el material imprès, editat amb codi de registre (ISBN, EAN o similars), que desenvolupa o permet treballar els continguts establerts pels diferents currículums vigents a nivell individual o d’ús col·lectiu com a biblioteca d’aula o de centre (enciclopèdies, diccionaris, atles, llibres de consulta, lectures obligatòries, ...);

b) els quaderns d’exercicis i fitxes de reforç i d’ampliació, amb independència del grau en que es reutilitzin, però sempre que formin part del codi de registre d’un llibre de text o en disposin de propi; i els estoigs entesos com a material didàctic adjunt al llibre de text

c) les subscripcions a revistes destinades col·lectivament als alumnes;

d) els serveis d’impressió de dossiers didàctics elaborats pel professorat i destinats a desenvolupar els continguts establerts al currículum docent, alternatius al llibre de text o quadern d’exercicis;

e) la compra de carpetes (o elements similars) amb la finalitat de contenir els dossiers didàctics, treballs i exercicis de l’alumnat, alternatius al llibre de text o quadern d’exercicis;

f) llicències d’ús de productes audiovisuals o informàtics equiparables al llibre de text o complementaris del mateix, incloent-hi el programari base necessari per a l’accés de l’alumne al producte i les aplicacions que permeten el control docent i parental;

g) el material fungible destinat al manteniment, etiquetatge, conservació i recuperació dels llibres socialitzats o reutilitzats: fitxes, proteccions, etiquetes, i adhesius;

h) material didàctic o manipulatiu propi d’alumnes d’educació especial o amb necessitats educatives específiques, quin ús s’haurà de detallar específicament en la memòria justificativa de l’activitat;

i) kits d’experimentació dissenyats per a un treball grupal vinculat al contingut curricular de les assignatures d’educació secundària (exceptuant-ne la de Tecnologia), quin ús s’haurà de detallar específicament en la memòria justificativa de l’activitat;

j) la contractació dels serveis d’empreses o de treballadors autònoms que gestionin el banc de llibres, i/o el seu reciclatge, i/o el seu ús cooperatiu;

k) els honoraris de conferenciants i l’abonament d’inscripcions en cursos i jornades sobre la socialització de llibres de text;

l) la contractació de serveis d’assessoria o d’experts per a la implementació d’un nou projecte de socialització, o bé per a la revisió o modificació de l’existent.

No serà subvencionable la despesa realitzada en:

- els llibres i revistes específicament que no siguin de treball o lectura dels alumnes,

- el material escolar d’ús personal de cada alumne

- jocs didàctics, material de plàstica i tecnologia, musical i esportiu, excepte els que estiguin justificats com a material comprès en els apartats g), h), i), del punt anterior

- qualsevol element susceptible de ser utilitzat com a premi de certàmens escolars, amb l’excepció dels articles detallats en l’apartat a) del punt anterior

- despeses associades al funcionament de la biblioteca d’aula o de centre, amb l’excepció dels articles detallats en els apartats a) i c) del punt anterior

- la contractació de qualsevol tipus de recurs didàctic o d’espectacle, dins o fora del centre, incloent-hi transports, allotjaments, estades, i entrades.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa de projecte i pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Fitxa baremació E4 (F0122)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud subvenció (formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de projecte i pressupost (formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor (formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (formulari F0113)
- Fitxa baremació (E4) (formulari F0122)
- Certificat de dades bancaries
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (veure formularis)
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat (formulari F0111)
Si s'ha signat la sol·licitud amb el sistema vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.