Sol·licitud de subvencions per projectes i activitats culturals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Els projectes presentats han de complementar o suplir la competència municipal en matèria de cultura i s'han d’emmarcar en els següents programes:

a)  Projectes i activitats culturals que realitzin entitats de cultura tradicional i popular de Badalona, o d’altres entitats d’altres disciplines de la cultura, i que es desenvolupin dins de la programació de les Festes de Maig. Cal que els projectes s’integrin en algun d'aquests programes:

1. Projectes o activitats enteses com a diades pròpies que les entitats celebren dins de la programació de les Festes de Maig.

2. La participació dels elements festius de les entitats en activitats de les Festes de Maig com Pregó, Nit de sant Anastasi, i Cercavila Petita.

3. Projectes que es desenvolupen dins de la programació de les Festes de Maig i complementen la programació i competència municipal.

b)  Projectes i activitats culturals que promoguin la difusió de les arts plàstiques, arts escèniques, musicals, literàries, i de cultura popular, i que no es desenvolupin en el marc de les Festes de Maig. Cal que els projectes s’integrin en algun d'aquests programes:

1. Projectes o activitats culturals que promoguin la difusió en els àmbits de les arts plàstiques, arts escèniques, musicals, i literàries.

2. Projectes o activitats culturals que tenen a veure amb la cultura popular i tradicional, i que es desenvolupin dins del calendari festiu anual.

Qui ho pot sol·licitar:

Asociaciones y entidades culturales de la ciudad

Terminis de presentació: 04/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 4 d'octubre al 2 de novembre de 2021, ambdós inclusius. 

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció Cultural

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

Presentació dels projectes

De cara a la seva correcte valoració, els projectes han de contenir els següents elements:

- Definició del projecte

- Objectius i resultats esperats

- Organització i calendari d’execució

- Nombre de beneficiaris

- Participació dels beneficiaris.

- Pressupost: previsió de despeses i ingressos

- Recursos materials i humans per a la realització del projecte

Queden exclosos els projectes que no compleixin els objectius i finalitats exposats en aquest annex i no seran objecte de subvenció aquells projectes que la seva base o finalitat siguin únicament:

- Sortides o viatges no vinculats a l’objecte de la convocatòria dirigides als socis

- Àpats populars

- Béns inventariables

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Cultura (F0114)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (F0109)
- Annexe: Fitxa de projecte / pressupost (F0114)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (formulari F0113)
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor. (formulari F0112)
- Certificat de dades bancaries
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (formulari F0111)
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat
Si la sol·licitud es signa amb el sistema vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.