Sol·licitud de subvenció en l'àmbit d'esports
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L’objectiu d’aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats de tipus esportiu i sense ànim de lucre que potenciïn, impulsin i/o realitzin projectes, actes públics de foment de l’esport i/o competicions esportives tant de base com d’alt nivell duent a terme actuacions per a la projecció de Badalona com a ciutat esportiva, promovent la formació, la pràctica esportiva en tots els nivells d’edats i en els diversos sectors socials, i d’una manera especial l’esport en edat escolar i a l’esport femení, amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats:

a)     Organització o suport d’actes esportius rellevants per a la ciutat i/o d’interès social.
b)     Escoles d’iniciació i/o promoció en edat escolar.
c)     Esport per a persones amb disminució.
d)     Participació en competicions organitzades al llarg de la temporada o curs escolar.

Qui ho pot sol·licitar:

Entidades de tipo deportivo y sin ánimo de lucro 

Terminis de presentació: 06/10/2021 00:00:00 - 05/11/2021 00:01:00

Del 6 d'octubre al 4 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d' Actes i Campanyes Esportives

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Pagament de taxes:

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex sol. programa discapacitat funcional (F0118.1)

Annex sol·licitud programa actes esportius (F0117.1)

Annex sol·licitud programa competició (F0115.1)

Annex sol·licitud programa escoles iniciació (F0116.1)

Annex subv. esports: estructura entitat (F0201)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor. (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Annexe: Fitxa específica de programa (Formularis F0115, F0116, F0117, F0118 i F0201)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.