Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de Serveis Socials
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L'objectiu d'aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d'entitats de tipus social i sense ànim de lucre que potenciïn l'autonomia de les persones i l'assoliment de les seves fites vitals a partir de les oportunitats derivades del seu entorn familiar i comunitari amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats:

   - Actuacions d’informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials bàsics en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social.

   - Actuacions per a la cobertura de necessitats bàsiques dels nuclis familiars i convivèncials en situació de risc d’exclusió social.

   - Actuacions d’atenció, lleure, inserció sociolaboral i promoció social a persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial, visual, auditiva.

  - Actuacions socioeducatives no residencials adreçades a infants i les seves famílies en situació de risc d’exclusió social

   - Actuacions d’atenció a persones sense sostre o alt risc d’exclusió per a la seva inserció social.

Qui ho pot sol·licitar:

Entidades de tipo social y sin ánimo de lucro

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:


Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

Es consideren despeses subvencionables les establertes en el punt 1 de l’article 25 de l’Annex IV sobre subvencions de els Bases d’Execució del Pressupost.

• Despeses de personal: sous i salaris, quota empresarial de la Seguretat Social, dietes i altres conceptes que estiguin inclosos en el rebut de la nòmina
• Material fungible d’oficina necessari per al desenvolupament de l’activitat: paper, impresos, fotocòpies, tinta per a fotocòpies i altres materials d’oficina.
• Les despeses d’assessoria jurídica o financeres, les notarials i les de gestoria administrativa per a la realització del projecte subvencionat
• Difusió i publicitat: impremta, manteniment de les pàgina web, mitjans de comunicació
• Contractació de serveix externs necessaris pel funcionament del projecte/actuació
• Lloguers: arrendaments de béns immobles i béns mobles
• Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles
• Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria
• Manteniment: neteja i seguretat
• Queviures
• Transport

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de programa i pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòri i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor.(Formulari F0112)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composición de la Junta Directiva de la entidad
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.