Registre electrònic del Museu de Badalona
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

El Registre electrònic és l'accés per mitjans electrònics al registre general de documents. Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Museo de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat legal per a obrar.
Les persones que actuïn en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.

Terminis de presentació:

Excepte tràmits específics la normativa dels quals reguli el termini o període per presentar la sol·licitud o efectuar el tràmit, tots els dies de l’any, durant les 24 hores.

A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent. La data i l’hora per la qual es regeix el registre és l’establerta per la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Museo de Badalona

Termini de resolució:

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 39/2015, 1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Instància genèrica

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud
- Documentació que acredita que s'actua en representació d'un altra persona.
- Altra documentació específica en función de la sol·licitud