Aportació de documentació a l'Ajuntament
Tornar

datos de la subsección
Descripció:

Formulari a emplenar per a aportar documentació a requeriment previ o lliure

Finalitat: Aportar documentació relativa a expedients oberts a l'Ajuntament. Es pot aportar documentació en qualsevol moment durant la tramitació de l’expedient; cal relacionar el número d'expedient assignat a l'assumpte. Aquest número es pot consultar a la comunicació d'inici enviada per l'Ajuntament o a qualsevol altra document tramès i que es refereixi al mateix assumpte).

Si voleu aportar documentació sol·licitada per l'Ajuntament, cal relacionar el número que consta en el requeriment.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona que consti a l'expedient com a interessada.
Terminis de presentació:
En qualsevol moment podeu aportar nous documents a l'expedient. Però si presenteu documentació com a resposta a un requeriment de l'Ajuntament, heu de fer la gestió dintre dels terminis indicats en el requeriment que heu rebut. No realitzar el tràmit en el termini establert legalment, por comportar que l’Ajuntament declari la caducitat de l'expedient, ja que pot entendre que heu desistit de la vostra petició i, en conseqüència, procedeix a tancar-lo. (art. 95 de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)
Presentació: Presencialment, a l'oficina d'Atenció Ciutadana
Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid