Inicio -> Què es la seu electrònica

Què es la Seu electrònica

 

La Seu electrònica és un espai virtual al qual s'accedeix mitjançant una adreça electrònica de l'Ajuntament (https://seu.badalona.cat). A través d'aquest espai, la ciutadania i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a al informació i als serveis i als tràmits electrònics del nostre consistori.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i exercir els drets previstos a l'article 13 de l'esmentada llei.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica que tenen els ciutadans a la seva disposició a través de les xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual correspon a una administració pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de dret públic en exercici de les seves competències.

La titulritat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Badalona (BOP 17/11/2010). 

Per aclarir qualsevol dubte sobre la seu electrònica de l'Ajuntament podeu fer-ho a través de l'apartat d'incidències del sistema.

Tenen la mateixa validesa les gestions electròniques realitzades a través de la seu que les realitzades presencialment?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre el ciutadà/empresa i la Seu és segura. Tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrats i, una vegada que són guardats en els sistemes de l'Ajuntament, s'utilitzen els mitjans necessaris per protegir-los, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

Podrà accedir a ella i realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguin en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Alguns serveis de la seu poden no estar disponibles en determinades franges horàries per manteniment tècnic.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona li preguem es posi en contacte amb nosaltres a través de l'apartat incidències del sistema o cridant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

21 de Setembre del 2018