BAIXA Queixa o Suggeriment (*)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquesta instància  permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona legitimada en funció de l’objecte de la sol·licitud i que posseeixi certificat electrònic reconegut.
Terminis de presentació: 01/01/2023 13:07:00 -
Presentació:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administratció.

Òrgan gestor:

El que correspongui en funció de la matèria objecte de la sol·licitud

Termini de resolució:

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Els procedents en funció de la matèria objecte de la sol·licitud

Normativa bàsica: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrotònic dels ciutadans als serveis públics.
Ordenança Municipal d’Administració Electrònica, aprovada pel Ple de l’Ajuntament.
Aquella aplicable en funció del procediment objecte de la sol·licitud
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Queixa o suggeriment (Formulari F0101)
- La documentación que se considere conveniente
- Autorització representació