Queixa o Suggeriment
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Mitjançant aquest tràmit, els ciutadans que ho considerin oportú, poden posar en coneixement de l'Ajuntament de Badalona, les queixes o suggeriments que considerin oportunes en relació amb l'activitat administrativa.
També es pot utilitzar aquest tràmit per comunicar de forma genèrica les possibles incidències que puguin sorgir en relació amb qualsevol servei municipal en aquells casos en què no es disposi d'un formulari específic per la comunicació de la incidència.
Les incidències, els suggeriments i les queixes que es facin arribar per aquesta via no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica

Presentació:

Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

El Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), un cop rebi el tràmit, s'ocuparà de traslladar-lo al departament corresponent, per tal que se li doni curs i es pugui valorar la queixa o suggeriment.
El departament responsable corresponent, informarà al ciutadà, sobre l'estat de la queixa o suggeriment, i si és el cas, de les mesures adoptades al respecte.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb les administracions de manera electrònica.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Comunicació Queixa / Suggeriment Queixa / Suggeriment sobre un servei municipal
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Comunicación queja o sugerencia
- La documentación que se considere conveniente