Servei de suport a les persones amb discapacitat (SSIL)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Aquest servei informa, assessora, orienta i dona suport a processos d'inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. La discapacitat pot ser física, orgànica, psíquica, visual, auditiva o una malaltia mental.
Requisits
Persones en edat laboral (de 16 a 65 anys) i amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat que tinguin el certificat de discapacitat o que cobrin una pensió per incapacitat.
Qui ho pot sol·licitar: Ciutadans i ciutadanes de Badalona en edat laboral i que tinguin el certificat legal de l'ICASS amb una discapacitat del 33% o superior.
Terminis de presentació: Durant tot l'any.
Òrgan gestor: Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials - Unitat de Suport a la Gestió de Serveis
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura.
Pagament de taxes: Gratuït
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Fotografia mida carnet
- Targeta de l'atur
- Certificat de disminució
- Resolució d'invalidesa, en el cas de cobrar una pensió
- Certificat de vida laboral
- Currículum vitae