Servei de suport a les persones amb discapacitat (SSIL)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest servei informa, assessora, orienta i dona suport a processos d'inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. La discapacitat pot ser física, orgànica, psíquica, visual, auditiva o una malaltia mental.

Requisits
Persones en edat laboral (de 16 a 65 anys) i amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat que tinguin el certificat de discapacitat o que cobrin una pensió per incapacitat.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciudadanos y ciudadanas de Badalona en edad laboral y que tengan el certificado legal del ICASS con una discapacidad del 33% o superior. 

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment, prèviament cal concertar l'entrevista telefònicament amb la Unitat de Suport i Gestió de Serveis.

Òrgan gestor:

Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials - Unitat de Suport a la Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura.

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Fotografia mida carnet
- Targeta de l'atur
- Certificat del grau de disminució
- Resolució d'invalidesa, en el cas de cobrar una pensió
- Certificat de vida laboral
- Currículum vitae