Serveis Socials Bàsics
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Els equips bàsics d'atenció social és el conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l'educació social i atenen a la població des de la proximitat del seu territori i per mitjà de recursos específics i del seu propi entorn comunitari.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial

- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials i amb les actuacions socials a què poden tenir accés.

- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

- Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

- Orientar l'accés als serveis socials especialitzats.

- Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa

- Gestionar prestacions d'urgència social

- Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

- Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

- Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona resident a Badalona
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació: L'atenció dels equips bàsics d'atenció social està repartida en nou punts d'atenció diferents, repartits per diferents punts de la ciutat.
L'atenció, prèvia demanda d'hora de visita, a les seus dels equips bàsics d'atenció social.
La petició d'hora es pot fer presencialment i per telèfon.
Consultar el telèfon i l'adreça dels diferents equips bàsics d'atenció social.
Òrgan gestor: Departament d'Acció i Promoció Social
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei de serveis socials de Catalunya.

- Cartera de serveis socials.

Pagament de taxes:

Servei gratuït

Informació addicional:

L'atenció dels equips bàsics d'atenció social està repartida en nou punts d'atenció diferents, repartits per diferents punts de la ciutat.
L'atenció, prèvia demanda d'hora de visita, a les seus dels equips bàsics d'atenció social.
La petició d'hora es pot fer presencialment i per telèfon.
Consultar el telèfon i l'adreça dels diferents equips bàsics d'atenció social.