Valoració del grau de dependència
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions.

En funció de la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (menjar, vestir-se, realitzar la higiene personal, etc) la valoració de la dependència es classifica en tres graus.

Grau I Dependència Moderada: Quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o necessitats d'ajuda intermitent o limitada, per a la seva autonomia personal.
Grau II Dependència Greu: Quan la persona necessita ajuda 2 ó 3 vegades al dia, però no requereix de la presència permanent d'un cuidador o bé té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
Grau III Gran Dependència: Quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

En funció del grau de dependència es tindrà accés als diferents serveis i a prestacions econòmiques, com ara:

Cartera de serveis segons les necessitats:
- Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal.
- Serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili.
- Serveis de centre de dia i d'atenció residencial.

Prestacions econòmiques:
- Per pagar un/a professional o comprar un servei.
- Per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a cuidadors no professionals.
- Per a l'assistència personal a persones amb gran dependència.

A partir del moment que la persona disposa de la valoració de grau de dependència, es posa en marxa la tramitació del pla individual d'atenció (PIA).
Els serveis socials públics fan el PIA i determinen la modalitat d'intervenció més adequada a les necessitats de cada persona, d'acord amb les prestacions econòmiques i els serveis previstos en la resolució per al seu grau i nivell.

Aquest programa (PIA) té en compte l'estudi dels aspectes socials i d'entorn de la persona sol·licitant, la seva capacitat econòmica, les seves preferències i necessitats, així com la disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

Aquests professionals fan el PIA a partir de la recopilació de les dades i la documentació. Un cop elaborat l'informe social es valoren els serveis i/o les prestacions, segons uns barems reglats per l'Administarció autonòmica, i finalment se signa l'acord i s'envia al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, el qual emetrà la resolució definitiva amb la prestació i/o els serveis corresponents.

Qui ho pot sol·licitar:

Las personas que se encuentren en las situaciones siguientes:

- Encontrarse en una situación de dependencia en algunos de los grados establecidos.

- Residir en el territorio español y haberlo hecho durante 5 años, 2 de los cuales tendrán que ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

- Para los menores de 5 años, el periodo de residencia se exigirá a quién tenga la guardia y la custodia.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, per sol·licitar la valoració de grau de dependència s'ha d'adreçar a les Oficines d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Òrgan gestor:

Departament d'Atenció Territorial Polivalent

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

- Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

- Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

- Ordre TSF/306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Pagament de taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.