Certificat digital - idCAT
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L'IdCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que s'envien, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació -CATCert-.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les dades personals.

Més informació a www.idcat.cat

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d’edat.
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació: Presencialment, al Servei d'Atenció a la Ciutadania. És requereix cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant la web de l'Agència Catalana de Certificació (una vegada feta la sol·licitud, el/la sol·licitant haurà de personar-se al departament d'Atenció Ciutadana per tal de validar la seva petició).
Òrgan gestor:

Departament d'Atenció Ciutadana -Entitat de registre col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació.

Termini de resolució:

Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 59/2003, de 19 de desembre, sobre signatura electrònica, article 11.1; i amb el contingut prescrit per l'article 11.2, emès en compliment de les obligacions dels articles 12, 13, 18 i 20 de l'esmentada llei.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Pot sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç Cita prèvia

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Document acreditatiu de la identitat del/de la sol·licitant: DNI, Passaport o Targeta de residencia