Queixa o Suggeriment
Volver

datos de la subsección
Finalidad: Mitjançant aquest tràmit, els ciutadans que ho considerin oportú, poden posar en coneixement de l'Ajuntament de Badalona, les queixes o suggeriments que considerin oportunes en relació amb l'activitat administrativa.
També es pot utilitzar aquest tràmit per comunicar de forma genèrica les possibles incidències que puguin sorgir en relació amb qualsevol servei municipal en aquells casos en què no es disposi d'un formulari específic per la comunicació de la incidència.
Les incidències, els suggeriments i les queixes que es facin arribar per aquesta via no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.
Quien lo puede solicitar: Tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona.
Órgano gestor: El Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), un cop rebi el tràmit, s'ocuparà de traslladar-lo al departament corresponent, per tal que se li doni curs i es pugui valorar la queixa o suggeriment.
El departament responsable corresponent, informarà al ciutadà, sobre l'estat de la queixa o suggeriment, i si és el cas, de les mesures adoptades al respecte.
Efecto del silencio administrativo: No procede
Normativa básica:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb les administracions de manera electrònica.

Pago de tasas: Gratuït
Documentación relacionada: Sol·licitudFormulari genèric
Nivel de identificación del solicitante:
Alto: Certificado digital reconocido y firma electrónica
Alto:Acceso mediante sistema Vàlid
Documentos a presentar:
Documentació que cal aportar
- Formulari de sol·licitud genèrica
- Es pot aportar la documentació que el ciutadà consideri convenient.