Arbitratge en reclamacions de consum
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Atendre les queixes i reclamacions dels consumidors i usuaris pel que fa als seus drets legalment reconeguts, i resoldre amb caràcter vinculant i executiu els conflictes plantejats a la Junta contra empreses prèviament adherides o que acceptin sotmetre el cas a l'arbitratge. La Junta Arbitral garanteix el procediment des de la sol·licitud d'arbitratge fins a la resolució del litigi per mediació o per resolució del Col·legi Arbitral mitjançant emissió d'un laude.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol consumidor que es consideri afectat en els seus drets legalment reconeguts derivats d'una relació de consum (en els termes definits en l'article 3 del Text Refós de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris), amb l'excepció d'assumptes sobre els quals hi hagi una resolució judicial ferma i definitiva, o en les que hi hagi indicis de ser delicte (art. 2 del Reial decret 231/2008, de 25 de febrer, regulador del sistema arbitral de consum.
Òrgan gestor: Departament de Consum i Junta arbitral de consum
Termini de resolució: Temps mitjà de resolució: entre 4 i 6 mesos, des que es presenta la sol·licitud d'arbitratge davant la Junta Arbitral fins que s'emet el laude.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: - Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
- Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.
- Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
- Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.
Pagament de taxes: Gratuït
Informació addicional: Cita prèvia
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- La documentació escrita que de forma raonable serveixi de fonament a la petició d'arbitratge, perquè la Junta pugui admetre la petició i l'imprès de sol·licituds.