Mediació i/o arbitratge en reclamacions de consum
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Atendre les queixes i reclamacions dels consumidors i usuaris pel que fa als seus drets legalment reconeguts, i resoldre amb caràcter vinculant i executiu els conflictes plantejats a la Junta contra empreses prèviament adherides o que acceptin sotmetre el cas a l'arbitratge. La Junta Arbitral garanteix el procediment des de la sol·licitud d'arbitratge fins a la resolució del litigi per mediació o per resolució del Col·legi Arbitral mitjançant emissió d'un laude.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol consumidor que es consideri afectat en els seus drets legalment reconeguts derivats d'una relació de consum (en els termes definits a l'article 3 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris), amb l'excepció d'assumptes sobre els que hi hagi una resolució judicial ferma i definitiva, o en què hi hagi indicis de ser delicte (art. 2 del Reial decret 231/2008, de 25 de febrer, regulador del sistema arbitral de consum.
Òrgan gestor:

Departament de Consum i Junta arbitral de consum

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: entre 4 i 6 mesos, des que es presenta la sol·licitud d'arbitratge davant la Junta Arbitral fins que s'emet el laude.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

- Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

- Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

- Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Presencialment, al Departament de Consum/Junta Arbitral Edifici Municipal El Viver, Pça Assemblea de Catalunya, 9-12, entresòl. Abans cal demanar Cita prèvia per Internet o telefònicament. 
Correu electrònic, adreçat a la Junta Arbitral de Consum de Badalona jac@badalona.cat
Telefònicament, trucant al 93 483 27 43

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Solicitud (F0169)

Sol·licitud (F0168)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Reclamación
- La documentación escrita que de forma razonable que sirva de fundamento a la petición de arbitraje, para que la Junta pueda admitir la petición y el impreso de solicitudes.