Canvi de nom del títol de la concessió del dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de la transmissió del dret funerari a parir de la manifestació de la cessió per part del titular del dret funerari a favor d'altri, o a la mort del titular.

Qui ho pot sol·licitar:

Transmissió per actes "inter vivos": Un receptor i un cedent amb títol de dret funerari
Transmissió per actes "mortis causa" en ferm (hereus): El beneficiari designat o l'hereu.
Transmissió per actes "mortis causa" provisional (a precari): El posseïdor d'un títol de dret funerari a nom d'altri pagador de les taxes de conservació.

Presentació:

Presencialment, a la

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Termini de resolució:

Transmissió per actes "inter vivos" (entre vius): 4 mesos
Transmissió per actes "mortis causa" en ferm: 4 mesos
Transmissió per actes "mortis causa" provisional: 6 mesos

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm.2946, 05/08/1999).
- Ordenança fiscal núm.7.

Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança fiscal núm.7

Informació addicional:

Abans cal demanar Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Renuncia / Cessió Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Títol de dret funerari
1. Transmissió per actes "inter vivos" (entre vius)
- Document de cessió amb la signatura reconeguda pel banc o caixa
- DNI del nou titular
2. Transmissió per actes "mortis causa" en ferm (hereus)
- Certificat de defunció del titular
- Testament i Certificat d'últimes voluntats o Escriptura de manifestació i acceptació d'herència
- Document de renúncia dels altres hereus si s'escau (amb la signatura reconeguda pel banc o caixa)
- DNI del nou titular
3. Transmissió per actes "mortis causa" (a precari)
- Document d'identitat del nou titular
- Ser pagador de la taxa de conservació
- Últim rebut pagat de la taxa de conservació a nom de qui serà el nou titular
- DNI del nou titular