Canvi de nom del títol de la concessió del dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar la transmissió del dret funerari a partir de la manifestació de la cessió per part del titular del dret funerari a favor d'altri, o a la mort del titular.
La concessió d'un dret funerari només pot anar a nom d'una única persona titular
Requisits
Estar al corrent de pagament de la taxa de conservació

Qui ho pot sol·licitar: La transmissió d'un dret es pot sol·licitar:
- Transmissió per actes inter vivos o cessió: un receptor i un cedent titular del dret funerari
- Transmissió per actes “mortis causa” del titular o hereus: La persona beneficiària designada o l'hereu.
- Transmissió per actes "mortis causa" provisional o a precari: La persona posseïdora del títol funerari i pagadora de la taxa de conservació que amb parentiu o sense pugui acreditar que la persona titular no va atorgar testament.

En el cas d'un pluralitat de persones hereves, se n'atorgarà una, havent de renunciar la resta, formalitzant la signatura de la renúncia davant del departament gestor o altres mitjans que acreditin la validesa de la signatura de manera fefaent.

Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.


Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania, abans cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm.2946, 05/08/1999).

Pagament de taxes:

Ordenança fiscal núm.7 Taxa pels serveis de cementiris

Informació addicional:

Es pot demanar Cita prèvia a la unitat administrativa de Cementiris

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0199)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0199)
- Autorització per actuar en representació de la persona interessada
1. Transmissió per actes "inter vivos" (entre vius)
- Document de cessió signat pel titular de la concessió a favor de qui serà el nou titular
2. Transmissió per actes "mortis causa" en ferm (hereus) o a precari
- Certificat de defunció del titular
- Escriptura de manifestació i acceptació d’herència.
- Certificat d'ultimes voluntats i, si escau, el testament corresponent
- Renúncia a favor del nou titular signada per tots els hereus.