Informació i reclamacions de consum
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Defensar els interessos i garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis. Amb aquest objecte s'informa, orienta i assessora a les persones que ho sol·liciten en matèria de consum.

Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor es gestionen i tramiten les queixes, reclamacions i denúncies. Les reclamacions es gestionen bàsicament pels procediments de la mediació i l'arbitratge.

Les denúncies son traslladades al departament corresponent per la instrucció de l'expedient sancionador, si escau, i les queixes són objecte de comunicació a l'empresa per que en tingui constància i pugui millorar es seus serveis.

En el cas d'acceptar el procediment de la mediació les parts no necessiten ser assistides per lletrat o per assessor jurídic, però són lliures de procurar-se assessorament independent i ser representats per tercers en qualssevol fase del procediment.

Requisits:
S'ha d'acreditar que s'ha efectuat la reclamació prèvia a l'empresa i que han transcorregut 30 dies sense resposta o amb resposta insatisfactòria. La presentació del full oficial de reclamació/denúncia/queixa acompleix aquesta funció.

No s'admetran a tràmit sol·licituds de mediació en les que concorri alguna de les següents causes:

a) Que els fets no puguin ser objecte de la mediació de consum, com conflictes entre particulars, relacions contractuals, derivats de fets presumptament delictius, cassos en que concorrin lesions, o intoxicacions, o conflictes amb les administracions públiques, o en general situacions reglades que no siguin de lliure disposició per les parts.
b) Que el litigi sigui frívol o vexatori
c) Que hagi transcorregut un any des que es va presentar la reclamació a l'empresa
d) Que el fet ja hagi estat objecte de mediació o que s'estigui tramitant o hagi hagut pronunciament en un altra entitat de resolució alternativa u òrgan jurisdiccional

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona consumidora

Terminis de presentació:

Tot l'any

Òrgan gestor:

Departament de Consum

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: 4 mesos.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de la mediació en les relacions de consum.
- Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
- Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina del mercat i consum.

Pagament de taxes:

Gratuït, llevat que sigui necessari aportar informes pericials imprescindibles per la resolució del cas o per la seva continuació en un àmbit aliè a l'administratiu.

Informació addicional:

Presencialment, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), abans cal demanar Cita prèvia per Internet o per telèfon.
Edifici Municipal el Viver, Pça. Assemblea de Catalunya, 9-12
Telèfon: 93.483.27.44

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- El full oficial de reclamació/denúncia/queixa o qualsevol altra documentació que acrediti que s'ha efectuat la reclamació prèvia a l'empresa.
- La documentació que calgui per gestionar la petició de la persona consumidora.