Anàlisi d'aigües i aliments
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Sol·licitud d'anàlisi d'aigües, aigües residuals, aliments i altres.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.
Òrgan gestor: Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: Ordenança fiscal núm.16, taxa per serveis de protecció a la salut, Article 5.II, apartat E
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Formulari normalitzat.
- Mostra per a analitzar.
- Document acreditatiu de la identitat i el CIF/NIF per a fer el rebut de les taxes. Aquest rebut el rebran al domicili.