Preinscripció de l'alumnat d'educació infantil a escoles bressol municipals i llars d'infants de la Generalitat de Catalunya
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'una plaça escolar a les Escoles Bressol Municipals i a les Llars d'infants de la Generalitat de Catalunya.
En una única sol·licitud s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres. En tots els casos s'ha de lliurar al sol·licitant còpia datada i segellada que n'acrediti la presentació.

Ampliar la información sobre la Oficina Municipal d'Escolarització

Qui ho pot sol·licitar: El pare, la mare o els tutors legals de l'alumne que per a ser admès o admesa en aquesta etapa haurà de tenir, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de l'any en que començi el curs.
Les persones que actuen en representació d'un altra, poden acreditar la seva representació telemáticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Terminis de presentació: 08/05/2024 08:30:00 - 21/05/2024 23:59:00
Presentació:

Presencialment, a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), demanant abans cita prèvia. 

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

 

Òrgan gestor:

Departament d'Educació

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (DOGC núm.5422, de 16/7/2009), que estableix les garanties i els criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió.

- RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0090)

Documents a presentar:
Documentació obligatòria que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud (Formulari F0090)
- DNI, NIE, passaport del sol·licitant (mare, pare o tutor/a legal)
- Llibre de família (fulla dels pares i de l'infant) o document de filiació.
Documentació complementària
- Justificant de germà conforme assisteix al mateix centre
- Certificat de discapacitat
- Carnet de família nombrosa
- Carnet de família monoparental
- Certificat de Renda Garantia de ciutadania
- Informes psicològics, del CDIAP, altres
- Resolució d'Acolliment Familiar del Departament de Drets Socials
- Sentència judicial de l'odre de protecció vigent o informe de Serveis Socials per acreditar la condició de violència de gènere
- Certificat de la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior
- Justificant del domicili laboral del padre/mare/tutor (Certificat emès per l'empresa / contracte laboral i, en el cas de treballadors/es autònoms, declaració censal model 036/037)
- Targeta sanitària
La solicitud esta fuera de plazo