Abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte.
Pot inscriure-s'hi qualsevol persona a partir de 10 anys; per iniciar l'activitat s'haurà de superar una prova de nivell de natació.

Observacions: abans de tramitar la inscripció a la piscina municipal Mireia Belmonte, cal que prèviament la persona peticionaria verifiqui la disponibilitat dels horaris.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad y, en caso de menores de edad, el padre, la madre o el tutor legal, o cualquier persona mayor de edad con un documento de autorización firmado por alguna de las personas anteriormente mencionadas.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania, abans cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.

Pagament de taxes:

El que determina l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.
Annex IX Preus públics per la utilització d'instal·lacions esportives municipals.

Informació addicional:

Cita prèvia 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Formulari preinscripció abonats (F0041)

Formulari prova d'accés (F0043)

Formulari sol·licitud d'accés puntual (F0042)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Autorització representació
- Certificat dades bancàries
- Fotocòpia del DNI o llibre de família (per a les persones menors d’edat que no tinguin DNI), i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal de la persona menor
- Fotografia mida carnet
- Documentació que acrediti ser pensionista o jubilat
- Títol de familia nombrosa, si s'escau