Inscripció a activitats atlètiques per escoles
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per inscriure's a activitats atlètiques per escoles.
Activitat d'iniciació o aprenentatge a les diferents modalitats de l'atletisme, mitjançant sessions dirigides per un tècnic titulat.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier centro escolar de educación infantil, primaria, secundaria o educación especial sostenido con fondos públicos o privados, en todos los casos a través de su representante legal debidamente acreditado.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.

Pagament de taxes:

L'establert per les Ordenances Generals Reguladores dels Preus Públics.
Annex IX Preus públics per la utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0033)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0033)
- Autorització representació