Inscripció per a la realització d'un curset de natació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'inscripció per a la realització d'un curset de natació. L'activitat consisteix en l'aprenentatge de les habilitats aquàtiques i dels estils de natació, així com en el perfeccionament dels estils.


Observacions: abans de tramitar la inscripció a la piscina municipal Mireia Belmonte, comprovar la disponibilitat de horaris.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad y, en caso de menores de edad, el padre, la madre o el tutor legal.
Puede inscribirse cualquier persona a partir de 3 años.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania, cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

Òrgan gestor:

Departament Actes i Campanyes Esportives

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.

Pagament de taxes:

L'establert per les Ordenances Generals Reguladores dels Preus Públics.
Annex IX Preus públics per la utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Formulari inscripció cursets de natació (F0040)

Full de transferència bancaria

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0040)
- Fotografia mida carnet
- Fotocòpia del DNI o llibre de família (per a les persones menors d’edat que no tinguin DNI), i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal de la persona menor
- Certificat dades bancàries
- Targeta de la Seguretat Social, si és pensionista.
- Targeta de familia nombrosa, si s'escau