Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquesta instància  permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona legitimada en funció de l’objecte de la sol·licitud i que posseeixi certificat electrònic reconegut.
Terminis de presentació:

Amb caràcter general la sol·licitud pot presentar-se en qualsevol moment per mitjans electrònics o presencialment. En el cas de procediments administratius específics el termini el determinarà la normativa sectorial que ho reguli.

Presentació:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administratció.

Òrgan gestor:

El que correspongui en funció de la matèria objecte de la sol·licitud

Termini de resolució:

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Els procedents en funció de la matèria objecte de la sol·licitud

Normativa bàsica: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrotònic dels ciutadans als serveis públics.
Ordenança Municipal d’Administració Electrònica, aprovada pel Ple de l’Ajuntament.
Aquella aplicable en funció del procediment objecte de la sol·licitud
Documents a presentar:
Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant major d'edat (Tots els documents seran originals i en vigor)
- Espanyols majors d'edat: DNI o passaport.
- Estrangers majors d'edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid document d'identitat del país d'origen amb certificat del Registre Central d'Estrangers.
Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant menor d'edat (Tots els documents seran originals i en vigor)
- Espanyols menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement
- Espanyols majors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i DNI o passaport.
- Estrangers menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà), targeta de residència o passaport si se'n disposa.
- Estrangers majors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà) i targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de l’Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa, també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen, acompanyat del certificat de registre central d’estrangers (NIE).
Documents específics per tràmits de menors d'edat (originals i en vigor)
- DNI/NIE/Passaport dels pares que tinguin la guarda i custòdia o dels seus representants legals.
Empadronament ambdós progenitors
- Consentiment d’ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
Empadronament amb un sol progenitor amb el consentiment d’ambdós o autorització judicial
- Consentiment d'ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
- o resolució judicial de pèrdua de pàtria potestat d’un dels progenitors
- o autorització judicial per empadronar
Empadronament amb un sol progenitor quan NO hi ha consentiment d’ambdós ni autorització judicial
- 1) No existeix resolució judicial de guarda i custòdia: Declaració responsable (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau.
- 2) Existeix resolució judicial de guarda i custòdia en exclusiva al progenitor que fa el tràmit: Declaració responsable (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau.
Empadronament quan existeix resolució judicial de guarda i custòdia compartida
- Resolució relativa a la guarda i custòdia compartida, sempre que indiqui el lloc d’empadronament
- o consentiment d'ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
- o nova resolució que es pronunciï sobre el lloc d’empadronament
Empadronament de menors en domicili diferent als progenitors
- Si la guàrdia i custòdia l’ostenten ambdós progenitors i existeix resolució judicial que es pronuncia sobre guarda i custòdia compartida: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o resolució judicial que es pronuncïi sobre el lloc d’empadronament
- Si la guàrdia i custòdia l’ostenten ambdós progenitors i no existeix resolució judicial que es pronuncïi sobre guarda i custòdia: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o autorització d’un progenitor (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) junt amb la declaració responsable del progenitor (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau
- Si la guàrdia i custòdia està atribuïda en exclusiva a un dels progenitors: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o autorització del progenitor que té atribuida la guarda i custòdia (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) junt amb la declaració responsable del progenitor (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau
Documentació de l ‘habitatge (original)
- Rebut de l’IBI o escriptura de propietat o còpia simple de l’escriptura de propietat (per habitatges de compra recent) a nom de la persona que s’empadrona o que autoritza l’empadronament. Sempre que la información no consti en les bases de dades municipals
- Contracte de lloguer, a nom de la persona que s’empadrona o que autoritza l’empadronament, acompanyat d'algun dels documents que s'indiquen a continuació
- Rebut o document bancari que justifiqui el pagament d’un servei de l’habitatge (aigua, electricitat, gas, telèfon fix). Antiguitat inferior a 3 mesos.
- Rebut o document bancari que justifiqui el pagament del lloguer de l’habitatge. Antiguitat inferior 3 mesos
- Justificant del pagament de la fiança, en cas de lloguers recents.
- Si no es pot acreditar la titularitat de la vivenda o es demana l'empadronament en un local, es tindrà que presentar una sol·licitud de comprovació de residencia per a tramitar l'alta o canvi de domicili.
Documentació en cas d’autoritzar a una altre persona
- Autorització per tramitar alta/canvi de domicili en el padró d'habitants (F0212 - F0213)
- Document d’identitat original de la persona autoritzada
- Fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza