Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Alta: Inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixen en el municipi i que procedeixen d’altres municipis de l’estat espanyol o de l’estranger, o bé, d’aquelles, que per qualsevol motiu, no consten inscrites al padró d’habitants del municipi, encara que hi resideixin des de fa temps.
Canvi de domicili: Inscripció en el padró municipal d’habitants del nou domicili per a aquelles persones que consten inscrites al padró d’habitants del municipi.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d’edat que resideixi al municipi.
Les persones majors d’edat podran autoritzar a un altre persona per realitzar el tràmit d’alta o canvi de domicili aportant el formulari d’Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró d’habitants.
L’alta o el canvi de domicili dels menors d’edat, la realitzaren els pares que tinguin la guarda i custòdia o el representant legal degudament acreditat.
En el cas de l'empadronament de persones tutelades, en acollida o en adopció, el tràmit el realitzarà el seu representant legal acreditat amb la corresponent sentència judicial o resolució administrativa.
En el cas de persones amb discapacitat, quan exepcionalment, s’hagi de nomenar un representant judicial, aquest haurà d’acreditar la representació mitjançant autorització o resolució judicial.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d'Atenció al Ciutadà, abans cal demanar cita prèvia.

Cita previa

Òrgan gestor: Departament de Població
Termini de resolució: Immediat a partir de la presentació de la documentació requerida.
Efecte del silenci administratiu: Estimatori
Procedeix en el casos establerts a l’apartat 1.13 de la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local.
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
- Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

En el cas que no es pugui acreditar la titularitat de l’habitatge o es sol·liciti l’empadronament en un local, s’haurà de presentar a les oficines de l’Ajuntament, una sol·licitud de comprovació de residència per tramitar l’alta o el canvi de domicili al padró d’habitants.

Aquelles persones que resideixin al municipi, però no disposin d’un domicili, hauran d’adreçar-se a l’equip d’atenció de persones sense sostre (EDAPS) de l’Ajuntament de Badalona. L’equip d’Atenció a les persones sense sostre, si procedeix, emetrà l’informe de Coneixement de Residència, amb el qual, juntament amb la documentació acreditativa de la identitat del sol·licitants, podran tramitar l’empadronament.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització empadronament menor domicili diferent (F0202)

Autorització empadronament titular habitatge (F0208)

Autorització per alta/canvi de domicili al padró (F0212)

Autoritzación alta/cambio de domicilio al Padron (F0213)

Autorización empadronamiento menor domicilio distinto (F0203)

Autorización empadronamiento titular vivienda (F0209)

Documents a presentar:
Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant major d'edat (Tots els documents seran originals i en vigor)
- Espanyols majors d'edat: DNI o passaport.
- Estrangers majors d'edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid document d'identitat del país d'origen amb certificat del Registre Central d'Estrangers.
Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant menor d'edat (Tots els documents seran originals i en vigor)
- Espanyols menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement
- Espanyols majors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i DNI o passaport.
- Estrangers menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà), targeta de residència o passaport si se'n disposa.
- Estrangers majors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà) i targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de l’Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa, també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen, acompanyat del certificat de registre central d’estrangers (NIE).
Documents específics per tràmits de menors d'edat (originals i en vigor)
- DNI/NIE/Passaport dels pares que tinguin la guarda i custòdia o dels seus representants legals.
Empadronament ambdós progenitors
- Consentiment d’ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
Empadronament amb un sol progenitor amb el consentiment d’ambdós o autorització judicial
- Consentiment d'ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
- o resolució judicial de pèrdua de pàtria potestat d’un dels progenitors
- o autorització judicial per empadronar
Empadronament amb un sol progenitor quan NO hi ha consentiment d’ambdós ni autorització judicial
- 1) No existeix resolució judicial de guarda i custòdia: Declaració responsable (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau.
- 2) Existeix resolució judicial de guarda i custòdia en exclusiva al progenitor que fa el tràmit: Declaració responsable (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau.
Empadronament quan existeix resolució judicial de guarda i custòdia compartida
- Resolució relativa a la guarda i custòdia compartida, sempre que indiqui el lloc d’empadronament
- o consentiment d'ambdós progenitors (model F0212 Autorització per tramitar alta/canvi de domicili al padró)
- o nova resolució que es pronunciï sobre el lloc d’empadronament
Empadronament de menors en domicili diferent als progenitors
- Si la guàrdia i custòdia l’ostenten ambdós progenitors i existeix resolució judicial que es pronuncia sobre guarda i custòdia compartida: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o resolució judicial que es pronuncïi sobre el lloc d’empadronament
- Si la guàrdia i custòdia l’ostenten ambdós progenitors i no existeix resolució judicial que es pronuncïi sobre guarda i custòdia: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o autorització d’un progenitor (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) junt amb la declaració responsable del progenitor (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau
- Si la guàrdia i custòdia està atribuïda en exclusiva a un dels progenitors: Consentiment d'ambdós progenitors (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) o autorització del progenitor que té atribuida la guarda i custòdia (model F0202 Autorització per empadronar a menors en un domicili diferent al dels seus representant legals) junt amb la declaració responsable del progenitor (el model que correspongui es complimentarà en el moment de la tramitació presencial) i el document que acrediti que s’ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització, si s’escau
Documentació de l ‘habitatge (original)
- Rebut de l’IBI o escriptura de propietat o còpia simple de l’escriptura de propietat (per habitatges de compra recent) a nom de la persona que s’empadrona o que autoritza l’empadronament. Sempre que la información no consti en les bases de dades municipals
- Contracte de lloguer, a nom de la persona que s’empadrona o que autoritza l’empadronament, acompanyat d'algun dels documents que s'indiquen a continuació
- Rebut o document bancari que justifiqui el pagament d’un servei de l’habitatge (aigua, electricitat, gas, telèfon fix). Antiguitat inferior a 3 mesos.
- Rebut o document bancari que justifiqui el pagament del lloguer de l’habitatge. Antiguitat inferior 3 mesos
- Justificant del pagament de la fiança, en cas de lloguers recents.
- Si no es pot acreditar la titularitat de la vivenda o es demana l'empadronament en un local, es tindrà que presentar una sol·licitud de comprovació de residencia per a tramitar l'alta o canvi de domicili.
Documentació en cas d’autoritzar a una altre persona
- Autorització per tramitar alta/canvi de domicili en el padró d'habitants (F0212 - F0213)
- Document d’identitat original de la persona autoritzada
- Fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza