Alta al padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció en el padró municipal d'habitants de la ciutat, de les persones que, procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger, actualment resideixen a la ciutat de Badalona o bé d'aquelles persones que pel motiu que sigui no consten al padró d'habitants de Badalona, encara que hi resideixin des de fa temps.

L'ajuntament podrà confrontar la documentació presentada amb altra informació a l'abast de la pròpia administració local, com ara les dades de l'IBI. Tanmateix, podrà sol·licitar l'aportació d'altres proves que justifiquin la residència en el domicili quan l'estat de la documentació presentada o el seu contingut resultin insuficients o poc clars.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major d'edat que resideixi a la ciutat de Badalona.
Pot fer-ho en nom de tots els membres de la unitat familiar (parella i fills), portant el document original de la resta de persones i amb el full padronal complimentat amb les dades dels interessats i signat per totes les persones majors d'edat que es vulguin empadronar.
En el cas de menors d'edat o persones incapacitades legalment, el sol·licitant ha de ser el seu representant legal (pare, mare o tutor legal).

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, abans cal demanar cita prèvia.

Òrgan gestor:

Departament d'Estadística i Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari Autorització domicili diferent Formulari Full padronal
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Full padronal complimentat amb les dades dels interessats i signat per totes les persones majors d'edat que sol·liciten l'empadronament.
a) Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant (Tots els documents seran originals i en vigor)
- Espanyols majors d'edat: DNI o passaport.
- Espanyols menors d'edat: Llibre de família o certificat de naixement.
- Espanyols menors d'edat, a partir de 14 anys: DNI o passaport
- Estrangers majors d'edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid document d'identitat del país d'origen amb certificat del Registre Central d'Estrangers.
- Estrangers menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement, traduït legalment al català o castellà.
- Estrangers menors de 14 anys, targeta de residència o passaport si se'n disposa
b) Documents específics per tràmits de menors
- En els supòsits de separació, divorci, tutela, acolliment o adopció, s'haurà d'aportar la corresponent resolució judicial.
- En el cas que el/la menor s'empadroni en un domicili diferent al dels seus pares o representants legals, aquests hauran d'autoritzar l'empadronament (Autorització menors).
c) Documents acreditatius de la residència al domicili
- Escriptura de propietat d'habitatge. La escriptura podrà ser substituïda per còpia simple atorgada pel notari, amb antiguitat no superior a 6 mesos
- Contracte de lloguer, acompanyat d'algun dels documents següents: Rebut de pagament d'algun servei, o document bancari del pagament d'aquest servei, o justificant bancari del lloguer
- Contracte de subministrament d'algun servei de l'habitatge, acompanyat d'algun document següent: Rebut de pagament de servei, o document bancari del pagament de servei, o justificant bancari de lloguer
- En el cas de domicili col·lectiu com ara residència de tercera edat, residència per a persones amb discapacitat o similar
- En el cas d'establiments com ara pensions o hotels, Autorització del titular de l'establiment amb indicació del nom, adreça i NIF de l'establiment.