Baixa per defunció al padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Tot i que les baixes per defunció en el padró d'habitants es realitzen a partir de les comunicacions que fa l'Institiut Nacional d'Estadística als ajuntaments, també es pot sol·licitar la baixa de la inscripció en el padró municipal d'habitants per defunció.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física, familiar de la persona difunta o que estigui empadronada al mateix domicili.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor:

Departament d'Estadística i Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:


Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Certificat de defunció emès pel Registre Civil
- Llibre de família on consti l'anotació de la defunció.