Baixa per defunció al padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Donar de baixa la inscripció en el padró d’habitants d’una persona per defunció.
L’Ajuntament tramita les baixes al padró d’habitants corresponents a les defuncions comunicats mensualment per l’ Institut Nacional d’Estadística.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d'edat
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Òrgan gestor: Departament de Població
Termini de resolució: Inmediat
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Certificat de defunció emès pel Registre Civil