Certificat del Padró Municipal d’Habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Document que acredita fefaentment, la inscripció d’una persona que estigui o hagi estat empadronada al municipi.
Els certificats d’empadronament poden ser:
- Certificat individual d'empadronament: Descarregable on line amb certificat electrònic/idCAT mòbil
- Certificat d'empadronament individual històric: Descarregable on line amb certificat electrònic/idCAT mòbil
- Certificat d'empadronament col·lectiu: Requereix autorització
- Certificat d'empadronament col·lectiu històric: Es lliurarà exclusivament i directament a les Administracions sol·licitants.
Qui ho pot sol·licitar: Les persones majors d’edat o emancipades que estiguin o hagin estat inscrites al padró d’habitants d’aquesta
ciutat.
Les persones menors d’edat (que són majors de 16 anys) només podran sol·licitar el seu certificat
d’empadronament individual o individual històric.
Si el certificat és:
Per a una persona menor d’edat: l’haurà de demanar el pare o la mare, que ostenti la pàtria potestat, o el
representant legal, sempre que no es doni cap dels supòsits contemplats en el punt 8.1.3 «supuestos de
especial protección» de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local.
Per a una persona difunta: poden ser el cònjuge, fills, progenitors, hereus testamentaris o Notari. En aquest
cas, només es poden demanar certificats d’empadronament individual històric.

Les persones majors d’edat podran autoritzar a una altra persona per realitzar el tràmit del certificat
aportant el formulari Autorització per tràmits del Padró d’habitants (F0205)
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment:
- al Servei d’Atenció a la Ciutadania
- a les Oficines Municipals de Districte

Electrònicament:
Si es disposa de certificat electrònic o d'idCAT mòbil es poden obtenir directament els certificats individuals i individuals històrics.

Òrgan gestor:

Departament de Població

Termini de resolució:

Immediat i entre 10 i 15 dies hàbils pels que es sol·liciten amb d’instància (presencial o per la seu electrònica).

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol)

- Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes: Gratuït, excepte per als certificats anteriors a l’01/03/1991
Informació addicional: Certificat d'empadronament col·lectiu històric.
Es lliuraran exclusivament i directament a les administracions sol·licitants (requisits LOPD). Si la persona interessada presenta un document de l'altra administració, on s'indiqui número d'expedient i la informació suficient per identificar-la, l'ajuntament enviarà el certificat directament a l'altra administració.
En cas contrari, prèvia presentació de les autoritzacions de qui figurin empadronats amb l'interessat, l'ajuntament lliurarà un certificat col·lectiu actual (on figura informació històrica d'alta al municipi i al domicili), i si escau, els corresponents certificats individuals històrics.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització expedició certificat d’empadronament col·lectiu (F0206)

Autorització tràmits del Padró d’Habitants (F0205)

Autoritzación expedición certificado empadronamiento colectivo (F0207)

Autorización trámites Padrón de Habitantes (F0204)

Solicitud certificado del Padrón Municipal Habitantes (F0211)

Sol·licitud certificat del Padró Municipal d'Habitants (F0210)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Formulari de «Sol·licitud de Certificat del Padró Municipal d'Habitants (F0210 – F0211)
- Sol·licitud de l'Administració/Organisme Públic on consti el número d'expedient, o del Notari sol·licitant (cas de persona difunta).
- Document d’identitat del representant (per a sol·licitud presencial) si es sol·licita a través d’un representant
Certificat empadronament individual o individual històric
- Document d'identitat del sol·licitant (per a sol·licitud presencial)
- Amb autorització de la persona interessada, formulari d'Autorització per tràmits del Padró Municipal d’Habitants (F0204 – F0205)
- Amb autorització, Fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza
- Amb autorització, document d’identitat original (DNI/NIE/PASSAPORT) de la persona autoritzada
- Si és d'un menor, document d’identitat de pare, mare o representant legal que consti empadronat amb el menor
- Si és de un menor, llibre de família o certificat de naixement del menor
Certificat d'empadronament col·lectiu o col·lectiu històric
- Formulari d'Autorització per tràmits del Padró Municipal d’Habitants (F0204 – F0205)
- Formulari d'Autorització expedició certificat d’empadronament col·lectiu (F0206 – F0207)
- Document d’identitat original de la persona autoritzada
- Fotocòpia dels documents d’identitat de totes les persones que autoritzen
- Llibre de família o certificat de naixement, per als menors
- Documents d’identitat originals dels pares o representant legal dels menors
Certificat d'empadronament d'una persona difunta
- Document d’identitat de la persona sol·licitant original i en vigor (DNI/NIE/Passaport): Pot ser el cònjuge/fill-a/progenitor-a/ hereu-va testamentari-a/Notari). (Només tramitació presencial).
- Llibre de família / testament / petició Notari, segons correspongui
- Partida de defunció.
- Document d’últimes voluntats