Consulta inscripció al cens electoral
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Consultar del Cens Electoral.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d'edat empadronada a Badalona amb dret a vot en relació amb la seva pròpia inscripció en el Cens Electoral.
Òrgan gestor: Departament d'Estadística i Població
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: - Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre, per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, i per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març.
- Directiva 93/109/CE del Consell de la Unió Europea.
Pagament de taxes: Gratuït
Informació addicional: Consulta Cens electoral
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Ciutadans espanyols: DNI o passaport i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Ciutadans de la Unió Europea que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals o al Parlament Europeu: document d'identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Residents estrangers quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d'un Tractat, i que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals: targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.