Consulta inscripció al cens electoral
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Consultar del Cens Electoral.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad empadronada en Badalona con derecho a voto en relación con su propia inscripción en el Censo Electoral.

Presentació:

Presencialment
A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor:

Departament d'Estadística i Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre, per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, i per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març.

- Directiva 93/109/CE del Consell de la Unió Europea.

Pagament de taxes:

Gratuïto

Informació addicional:

Amb certificat digital a l'Oficina del Cens Electoral de l'Instituit Nacional d'Estadística (permet la consulta de les dades d'inscripció en el Cens Electoral i del lloc de votació en període electoral).
Sense certificat digital, només en període electoral i informa exclusivament del lloc de votació

Consulta Cens electoral

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Ciutadans espanyols: DNI o passaport i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Ciutadans de la Unió Europea que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals o al Parlament Europeu: document d'identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Residents estrangers quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d'un Tractat, i que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals: targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.