Consulta inscripció al cens electoral
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Consultar del Cens Electoral.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d'edat empadronada a Badalona amb dret a vot en relació amb la seva pròpia inscripció en el Cens Electoral.
Presentació:

Presencialment, al servei d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor: Departament de Població
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre, per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, i per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març.

- Directiva 93/109/CE del Consell de la Unió Europea.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

A la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística, amb qualsevol sistema d’autentificació autoritzat per l’Institut Nacional d’Estadística (permet la consulta de les dades d'inscripció en el Cens Electoral i del lloc de votació en període electoral)
A web municipal amb DNI o NIE (permet la consulta del lloc de votació, nomès en període electoral)

Consulta Cens electoral

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Ciutadans espanyols: DNI o passaport i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Ciutadans de la Unió Europea que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals o al Parlament Europeu: document d'identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.
- Nacionals de països amb Acord de reciprocitat de vot per a les Eleccions Locals i que hagin sol·licitat la inscripció en el Cens Electoral per a les Eleccions Locals: targeta de residència