Volant de convivència del Padró Municipal d'Habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Justificant emès per l'Ajuntament de Badalona que acredita l'empadronament de totes les persones que consten actualment en el padró municipal d'habitants en el mateix habitatge.

Qui ho pot sol·licitar:

Persona interessada major de 16 anys que consti empadronada a l'habitatge amb autorització expressa de totes les persones amb les que consten empadronades a l’habitatge. També es pot sol·licitar a través de representant. En tots el casos s’ha d’aportar la «Sol·licitud amb autorització del volant de convivència» (veure documentació relacionada)

En el cas que no s’aportin les autoritzacions de totes les persones que conviuen en el habitatge, es proporcionarà un volant amb només el nombre de persones inscrites en el domicili.

Les altres Administracions Públiques o Organismes Oficials, en exercici de les seves competències, poden consultar les dades del padró per via telemàtica mitjançant les plataformes existents o, en tot cas, sol·licitar-les directament a l'Ajuntament.

En el cas de persones menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, la persona sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb la persona menor d'edat, la qual cosa haurà d'acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Si disposeu de certificat digital podeu:

- Sol·licitar el vostre volant de convivència. Aneu a tràmits, escolliu registre electrònic, adjunteu el formulari de «sol·licitud amb autoritzacions del volant de convivència» i la documentació d’ identificació requerida pel tràmit.

- Sol·licitar el volant de convivència com representant. Aneu a tràmits i escolliu registre electrònic, adjunteu el formulari de «sol·licitud amb autorització del volant de convivència» i la documentació d'identificació requerida pel tràmit.


Documents d’identitat vàlids:

- Persones espanyoles majors de 16 anys: DNI o passaport.

- Persones estrangeres majors de 16 anys: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa també serà vàlid el document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari autorització emissió certificat
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Formulari de «Sol·licitud amb autorització del volant de convivència» (veure documentació relacionada)
- Document d’identidad del sol·licitant (per a sol·licitud presencial)
- Fotocòpia dels documents d'identitat de totes les persones que autoritzen
- Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement (Si hi ha menors)
- Documents d’identitat dels pares o representant legal, en cas que hi hagin menors
- Document d’identidad del representant si es sol·licita a través d’un representant (per a sol·licitud presencial)
Per sol·licitar un volant de convivència d'una persona menor d'edat
- Document d'identitat de pare, mare o representant legal que consti empadronat amb el menor (sol·licitud presencial)
- Llibre de família o certificat de naixement del menor (Si hi ha menors)
- Document d'identitat del menor, en el cas que sigui major de 14 anys.