Volant d'empadronament individual de residència
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Justificant emès per l'Ajuntament de Badalona que acredita l'empadronament d'una persona tal i com consta actualment en el Padró Municipal d'Habitants.

Qui ho pot sol·licitar:

La persona interessada major de 16 anys.
Qualsevol persona física major d'edat, amb una autorització expressa de l'interessat (el model d'autorització es pot trobar al web municipal)
En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d'acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.
De forma electrònica, únicament ho podrà sol·licitar la persona interessada major de 16 anys amb un certificat electrònic vàlid.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Òrgan gestor:

Departament d'Estadística i Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
  • Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).
  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d'habitants.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
  • Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
  • Resolucions del Consell d'Empadronament.
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Si disposeu de certificat electrònic podeu descarregar-vos directament el volant des de l'apartat "Certificats i justificants" que hi ha a la pàgina inicial de la Seu electrònica

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari autorització emissió certificat Formulari sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Espanyols majors de 16 anys: DNI ó passaport.
- Estrangers majors de 16 anys: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.
a) En el cas de sol·licitar un volant d'un menor d'edat
- Document d'identitat de pare, mare o representant legal (que consti empadronat amb el menor).
- Llibre de família o certificat de naixement del menor.
- Document d'identitat del menor, en el cas que sigui estranger o espanyol major de 14 anys.
b) En el cas de sol·licitar un volant d'altre persona
- Autorització on constin les dades de la persona interessada i de la persona autoritzada, signada i acompanyada d'una fotocòpia del document de la persona interessada. La persona autoritzada haurà d'aportar el seu document d'identitat (Imprès: sol·licitud volant d'empadronament).