Volant històric individual del Padró Municipal d'Habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Justificant emès per l'Ajuntament de Badalona que acredita la història d'empadronament d'una persona a partir de l'1 de maig de 1996.

Qui ho pot sol·licitar:

Persona interessada major de 16 anys, o a través de representant aportant «sol·licitud amb autorització» expressa de l'interessat (veure documentació relacionada).

En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d'acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

Les persones que actuen en representació d’un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Població

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'interior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d'Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Si disposeu de certificat digital podeu:

- Descarregar el vostre volant històric individual a l’apartat Certificats i justificants de la Seu electrònica.

- Sol·licitar el volant històric individual amb autorització de l'interessat. Heu d’anar a l’apartat de tràmits i escollir registre electrònic, adjuntar el document de «sol·licitud amb autorització» i els documents d’identitat requerits pel tràmit.

Document d’identitat vàlids:

- Espanyols majors de 16 anys: DNI o passaport.

- Estrangers majors de 16 anys: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Solicitud con autorización Sol·licitud amb autorització
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Document d'identitat (sol·licitud presencial)
Per sol·licitar el volant històric individual amb autorització de l'interessat/da
- Formulari "Sol·licitud amb autoritzacio" (veure documentaciió relacionadañ
- Document d'identitat de la persona interessada (sol·licitud presencial
- Document d'identitat de la persona interessada
Per sol·licitar un volant històric individual d'un menor d'edat
- Document d'identitat de pare, mare o representant legal que consti empadronat amb el menor
- Llibre de família o certificat de naixement del menor.
- Document d'identitat del menor, en el cas que sigui estranger o espanyol major de 14 anys.