Carnet professor ITIC
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud del carnet de professor internacional (ITIC)
És un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
Amb aquest carnet es pot gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.
La validesa del carnet és la del curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent).

Qui ho pot sol·licitar: Professorat en actiu adscrit a centres reconeguts oficialment i que acreditin treballar-hi a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.
Presentació:

Presencialment, al Servei d'Informació Juvenil.

Òrgan gestor:

El carnet de professor internacional està gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut qui descentralitza la tramitació dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.
El servei municipal responsable d'aquesta tramitació és el Servei d'Esports i Joventut.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

9 euros / any

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- DNI, NIE o passaport original
- Certificat original del centre d'ensenyament on consti que l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent o carnet de docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
- Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d'empadronament.