Autorització d'ocupació de la platja
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'autorització per realitzar activitats a la platja.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física o jurídica.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al punt d’informació del Departament de Territori i Sostenibilitat

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya
- Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Aproximadament 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei de Costes, de 28 de juliol de 1.988.
- Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, on s'aprova el Reglament General de Costes
- Ordenança Municipal de Platja, de 28 d'abril de 2.009.
- Pla anual d'usos de la platja (consultable a l'àrea de Medi Ambient i Mobilitat).

Pagament de taxes:

Ordenança Fiscal núm.23. Taxa per Activitats en el Domini Públic.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Plànol amb l'emplaçament concret de l'espai on es vol fer l'activitat