Autorització d'ocupació de parcs
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Sol·licitud d'autorització per realització d'activitats en els parcs municipals.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.
Terminis de presentació: Tot l'any.
Òrgan gestor: Departament de Medi Natural
Termini de resolució: Temps mitjà: 15 dies.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: Ordenança Municipal d'Espais Verds.
Pagament de taxes: L'establert per l'Ordenança Fiscal núm.23. Taxa per Activitats en el Domini Públic.
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Imprès degudament complimentat