Comunicació d'incidències de medi ambient
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Posar en coneixement de l'ajuntament incidències que afectin els parcs, jardins i zones verdes, les zones forestals, la platja o la mobilitat o altres qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.
Òrgan gestor: Departament de Medi Natural
Termini de resolució: Temps mitjà de resolució: generalment 10 dies. Pot ser superior o inferior en funció del tipus d'incidència.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: Gratuït
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Imprès degudament complimentat