Llicència per cultivar un hort en finques municipals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'una llicència per cultivar un hort en finques municipals.
Aquest tràmit està sotmès a la realització del concurs d'adjudicació.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciudadanos empadronados en Badalona, que no tengan actividad laboral y que tengan 60 años o más de edad.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace. 

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Reglament de Règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament de llicències d'ús privatiu del domini públic (BOP 245, de 13/10/2009).

Pagament de taxes:

Ordenança Fiscal núm.23, reguladora de la Taxa per activitats en el domini públic.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0103)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0103)
- Historial de vida laboral
- Document acreditatiu del cobrament d’una prestació pública de jubilació, incapacitat o atur, que constati que no s’està exercint cap activitat de caràcter laboral.
- Certificat mèdic d'aptitud en els casos d'invalidesa o discapacitat
- Autorització representació