Acollida d'animals de companyia al CCAAC
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Facilitar l'acolliment d'un animal de companyia en el Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) del Barcelonès Nord a petició de la persona propietària sempre que compleixi tots el requisits establerts i existeixin places disponibles.

Requisits per l'acollida. Condicions que ha de complir un animal de companyia per ser acollit en el CCAAC:
1. Estar identificat mitjançant microxip
2. Estar inscrit en el Cens Municipal d'Animals de Companyia de Badalona.
3. Estar esterilitzat i desparasitat en el moment del seu ingrés.
4. Estar en bon estat de salut.

Es important que en la petició s'argumenti el motiu de la sol·licitud.
L'Ajuntament trametrà la sol·licitud al CCAAC que, per rigorós ordre d'entrada de sol·licituds, seran cridats per portar-hi l'animal en hora i data prèviament acordada entre el propietari i el CCAAC.
L'ingrés de l'animal al CCAAC està en funció de la disponibilitat de les places i, per tant, pot ser no serà immediat.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones propietàries d'animals de companyia que resideixin al municipi de Badalona i tinguin l'animal inscrit al Cens Municipal d'Animals de Companyia.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Presentació:

Presencialment, al Servei d'Atenció a la Ciutadania.
Electrònicament, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

Òrgan gestor:

- Departament de Salut
- Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals
- Decret 328/1988 Registre General d'Animals de Companyia

Pagament de taxes:

No hi han taxes municipals.
En tot cas el Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia pot tenir taxes pròpies que s'hauran d'abonar en el moment de l'ingrés de l'animal en el centre.

Informació addicional:

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0014)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud d'acollida d'un animal en el CCAAC (Formulari F0014)
- Còpia del document de l'AIAC que acredita l'identificació de l'animal mitjançant microxip.
- Carnet de salut de l'animal: pàgines on consta la identificació de l'animal, del propietari i les darreres vacunes.
- Certificat oficial veterinari que acrediti l'estat de salut de l'animal i que està desparasitat i esterilitzat.
- Autorització representació