Cens Municipal de Torres de refrigeració
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció en el registre municipal de l'ajuntament de les empreses ubicades dins de Badalona que han instal.lat torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius.
Els titulars d'aquestes empreses han de notificar a l'ajuntament la seva posada en marxa per primera vegada, la seva modificació o el seu cessament definitiu emplenant el formulari de cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

Qui ho pot sol·licitar:

Els titulars de les empreses que en disposin.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament.
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Reial decret 865/03, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Pagament de taxes:

Les taxes previstes en l'ordenança fiscal corresponent.

Informació addicional:

Per rebre informació sobre aquest tràmit cal trucar a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Documentació relacionada: Formulari normalitzat
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació a aportar
- Formulari normalitzat
- Croquis annex amb la ubicació dels equips (especifiqueu-hi: adreça i situació exacta, altura en metres, distància en horitzontal a la via pública o zones d'accés públic, preses d'aire i finestres, en metres)