Inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció d'un animal de companyia (gos, gat o fura) en el Cens Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Badalona per part de la persona propietària.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones propietàries d'animals de companyia que resideixin al municipi de Badalona.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) amb cita prèvia o a les Oficines Municipals de Districte (OMD's) prèvia trucada telefònica.

Per demanar informació adreçar-se a benestar_animal@badalona.cat  o al telèfon 934832777

 

Òrgan gestor: Àrea de Benestar Animal / Servei de Salut
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Decret 328/1988 Registre General d'Animals de Companyia.
- Ordenança municipal de tinença d'animals (OMTA) de l'Ajuntament de Badalona

Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança Fiscal núm.16. - IV. Autoritzacions sanitàries.
Pagament per autoliquidació.
L'imprès d'autoliquidació es recull a la Unitat de Protecció de la Salut (UPS) un cop aquesta unitat ha verificat que la documentació preparada per el titular per sol·licitar l'Autorització sanitària és correcta.
El rebut que acredita el pagament (full de color rosa) degudament segellat/conformat llar per l'entitat bancària, s'ha d'ajuntar a la instància de sol·licitud.
Els gossos d'assistència s'han d'inscriure igualment en el cens però gaudiran d'exempció de la taxa fiscal.

Informació addicional:

Demanar Cita prèvia al SAC

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Formulari (F0003.1)

Formulari versió castellana

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0003). S'ha d'omplir, amb caràcter obligatori, el camp referit al número de registre de l'animal a AIAC/ANICOM.
- Carnet de salut de l'animal
- Document acreditatiu de la identificació de l'animal mitjançant microxip
- Imprès AIAC/ANICOM
- Autorització representació
- DNI del propietari de l'animal