Llicència per a la tinença de gossos de races presumptament perilloses
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Concessió de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses.

Les races de gossos considerades potencialment perilloses són les següents: Akita inu, Terrier Stanffordshire americà, Bullmastif, Dòberman, Dogo argenti, Dogo de Bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Stanffordshire bull terrier, Tosa inu o japonès.

Procediment:

Les persones propietàries o posseïdores de gossos de races potencialment perilloses han de disposar d’una llicència municipal, per a la tinença i conducció d'aquests animals, tramitada per la Unitat de Protecció de la Salut.

Si la documentació presentada és correcta:

- es realitza un informe tècnic amb proposta favorable per a la concessió de la llicència

- finalització del tràmit per resolució administrativa

La Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos te una validesa de 5 anys a partir de la data de la concessió. Abans de que finalitzi aquest termini de temps cal renovar-la.
El titular de la llicència haurà de presentar anualment la pòlissa de l'assegurança i el rebut anual.

Requisits: 

- Ser major d'edat i resident a Badalona.

- Acreditar-ho amb presentació de DNI carnet de conduir, passaport o qualsevol document públic acreditatiu de la majoria d'edat

- No tenir antecedents penals relacionats amb la tinença d'animals.

- No estar privat governativament de la tinença d'animals potencialment perillosos per sancions accessòries a sancions per infraccions greus o molt greus previstes a l'article 13 de la Llei 50/1999.

-Tenir documentalment acreditada la capacitat física -capacitat visual, auditiva, locomotora, etc.- i aptitud psicològica -no presentar trastorns mentals i de conducta, dificultats d'avaluació, percepció capacitats per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Disposar d'una Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253€. Les dades d'identificació de l'animal hauran de figurar a la pòlissa

- Tenir l'animal identificat mitjançant microxip.

- Tenir l'animal inscrit en el Cens Municipal d'Animals Perillosos de l'Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones propietàries d'animals de companyia que resideixin al municipi de Badalona.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania.

Per demanar informació adreçar-se a benestar_animal@badalona.cat o al telèfon 934832777

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Termini de resolució:

3 mesos

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Decret 328/1988 Registre General d'Animals de Companyia.
- Ordenança municipal de tinença d'animals (OMTA) de l'Ajuntament de Badalona.
- Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Decret 170/2002 de 11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Pagament de taxes:

Ordenança Fiscal núm.16 Taxa per serveis de protecció de la salut

V. Llicencia tinença de gossos de races potencialment perilloses o renovació cada cinc anys de la mateixa llicència de conformitat amb el que disposa l'article 3.3. del RD 287/2002 de 22 de març.
Pagament per autoliquidació.
L'imprès d'autoliquidació es recull a la Unitat de Protecció de la Salut (UPS)un cop aquesta unitat ha verificat que la documentació preparada per el titular per sol·licitar/renovar la Llicencia municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses és correcta.
El rebut que acredita el pagament (full de color rosa) degudament segellat/conformat llar per l'entitat bancària, s'ha d'ajuntar a la instància de sol·licitud.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Declaració responsable (F0087)

Formulari (F0005)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0005)
- Declaració responsable (F0087)
- Autorització representació
- Certificat d'inexistència d'antecedents penals
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. En la que hi han de constar les dades d'identificació de l'animal i el rebut bancari de pagament de l'anualitat que correspongui a l'assegurança.
- Certific t de capacitat física i aptitud psicològica
- Certificat de la inscripció de l’animal al Cens Municipal de gossos potencialment perillosos