Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar la inscripció d'una entitat, associació o fundació en el Registre Municipal d'Entitats.
El Registre Municipal d'Entitats és un registre on es poden inscriure les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit d'actuació a la ciutat de Badalona.
El Registre Municipal d'Entitats permet a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats sense ànim de lucre i les seves finalitats a efectes d'impulsar polítiques municipals coherents i operatives que contribueixin a consolidar un teixit associatiu.

Requisits:
L'entitat ha d'estar inscrita, o en procés d'inscripció, en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat o en el registre sectorial que correspongui d'acord amb el seu àmbit d'actuació.

Qui ho pot sol·licitar:

Las asociaciones y fundaciones que tienen su ámbito de actuación en la ciudad de Badalona.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Participació Ciutadana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Reglament de Participació Ciutadana 

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud inscripció (F0099)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0099)
- Estatuts de l’entitat
- Certificat d’inscripció al Registre General d’Associacions i/o altres
- Acta de composició de junta vigent
- Programa d’activitats ordinàries (signat i segellat)
- Pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs (signat i segellat)
- Certificació del número d’associats (signada i segellada)
- CIF de l’entitat
- Autorització representació