Accés procés selectiu
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per participar en els processos de selecció i provisió de personal per a l'Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar:

Tota persona interessada en participar en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament de Badalona que compleixi els requisits especificats en les bases de cada convocatòria.

Terminis de presentació:

A partir de la data de la convocatòria i durant el termini que aquesta estableixi.

Òrgan gestor:

Departament de Recursos Humans

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
  • Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  • DL 2/2003, de 28 d'abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.
  • Bases específiques de cada convocatòria
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Declaració responsable Sol·licitud de participació en el procés selectiu
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud d'admissió a proves selectives
- Declaració responsable
- Titulació acadèmica exigida en la convocatòria
- Certificat de nivell de llengua catalana
- Certificat de nivell de llengua espanyola