Accés procés selectiu
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per participar en els processos de selecció i provisió de personal per a l'Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar: Tota persona interessada en participar en els procesos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament de Badalona que compleixi els requisits detallats en les bases de cada convocatòria.
Terminis de presentació:

A partir de la data de la convocatòria i durant el termini que aquesta estableixi.

Presentació: Les sol·licituds s'hauran de presentar electrònicament
Òrgan gestor:

Departament de Recursos Humans

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic

- DL 2/2003, de 28 d'abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Bases específiques de cada convocatòria

Informació addicional: Consultar la documentació a aportar en cada convocatoria.
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar: