Accés procés selectiu
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per participar en els processos de selecció i provisió de personal per a l'Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar:

Tota persona interessada en participar en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament de Badalona que compleixi els requisits especificats en les bases de cada convocatòria.

Terminis de presentació:

A partir de la data de la convocatòria i durant el termini que aquesta estableixi.

Òrgan gestor:

Departament de Recursos Humans

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
 • RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TR-EBEP).
 • DL 2/2003, de 28 d'abril que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprovar el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL).
 • Decret 161/2002, d'11 de juny, que regula la forma d'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, que modifica l'Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
 • Reial Decret 264/2008 de 22 de febrer pel qual es modifica el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre que regula els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Pagament de taxes:

Tràmit no subjecte a taxes.

Documentació relacionada: Declaració responsable Sol·licitud de participació en el procés selectiu
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
 • Sol·licitud d'admissió a proves selectives
 • Model de declaració responsable normalitzat
 • Document d'identitat o document oficial en vigor
 • Titulació acadèmica exigida en la convocatòria
 • Certificat de nivell de llengua catalana
 • Certificat de nivell de llengua espanyola