Comunicació de vehicle abandonat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Comunicació de l'existència d'un vehicle abandonat a la via pública.
Es presumirà abandonat un vehicle quan estigui estacionat en una via pública, sense ser mogut, per un període superior a 15 dies naturals. També es presumirà abandonat quan el seu aspecte exterior així ho indiqui.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà.
Terminis de presentació: Tot l'any.
Òrgan gestor: - Guàrdia Urbana
- Engestur S.A.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Pagament de taxes: Tràmit no subjecte a taxes.
Nivell d'identificació del sol·licitant: