Còpia d'atestat per accidents de trànsit
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Quan s'ha produït un accident de trànsit i han hagut d'intervenir agents de la Guàrdia Urbana, aquests elaboren un informe o atestat amb les dades i les proves de l'accident. Aquest document inclou les dades de les persones i dels vehicles implicats en el sinistre, el croquis del lloc de l'accident i les observacions fetes per la Guàrdia Urbana.
D'aquest informe i de les fotografies preses al lloc del sinistre es pot sol·licitar una còpia.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona implicada.
Les companyies asseguradores dels vehicles implicats en l'accident.

Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Electrònicament
Presencialment:
- Prefectura de la Guàrdia Urbana
- A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb les administracions de manera electrònica.
- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Pagament de taxes:

L'establert en l'Ordenança fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol.licitud amb dades identificatives del accident i del sol·licitant.
- Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura a l'hora de recollir-lo, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l'entitat bancària.