Interrupció o reserva temporal d'espais a la via pública
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Tall, interrupció o reserva d'un espai públic per un període concret, per necessitat de obres, descàrregues o càrregues, instal·lació de grues, activitats professionals, etc.

Qui ho pot sol·licitar:

El titular de la obra, de la actividad o representantes legales.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace. 

Terminis de presentació:

Tot l'any.
La sol·licitud s'haurà de presentar amb un mínim d'antelació de 48 hores.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.15 Taxa per la prestació de serveis especials

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Plànol a escala del tram de la via pública afectat
- Assegurança que cobreixi l'activitat i dels vehicles utilitzats en l'activitat
- Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura a l'hora de recollir-lo, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l'entitat bancària.
- Autorització representació