Permís per armes d'aire comprimit o elèctriques
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de tramitació de la targeta per a ús i tinença d'armes de 4a categoria:

Targeta d'armes tipus A
Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.

Targeta d'armes tipus B
Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes

Qui ho pot sol·licitar:

Personas residentes en Badalona, mayores de 16 años. Cualquier persona autorizada. 

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Pagament de taxes:

Ordenança fiscal núm.13 Taxa per l’expedició de documents administratius.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Targeta de l'arma, segellada per l'establiment venedor, degudament emplenada i signada pel titular.
- Factura de compra de l'arma.
- Justificant pagament de la taxa.